Regulamin

Regulamin Platformy Just Dance Online

Witaj!

Jeśli trafiłeś do naszego sklepu, to oznacza, że chciałbyś nauczyć się tańczyć, miło spędzić czas lub zapewnić swojemu dziecku rozwój psycho-fizyczny poprzez udział w zajęciach ruchowych.
Dzięki materiałom przygotowanym przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów Studia – Just Dance Online to miejsce, gdzie możesz spełnić wszystkie z powyższych w domowym zaciszu.
Pozwól, że wprowadzimy Cię w świat tańca, ruchu i muzyki – poczuj się u Nas swobodnie.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności dostępnych w sklepie czy postępowaniu reklamacyjnym.

Administrator: Justyna Kędra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Just Dance Studio Tańca Justyna Kędra, ul. Polna 8, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282269100

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@justdancestudio.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół Just Dance Online

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://justdancestudio.pl/regulamin/,

 4. Platforma – platforma Internetowa działająca pod adresem https://justdancestudio.pl

 5. Sprzedawca – Justyna Kędra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
  Just Dance Studio Tańca Justyna Kędra, ul. Polna 8, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282269100

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, takich jak nagrania wideo.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania z Platformy, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 5. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Platformie.

 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy.

 3. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.

 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Platformie.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

 8. Wszelkie informacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@justdancestudio.pl.

§ 4

Pakiety i lekcje

 1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w formie pakietu zapewniającego dostęp do wykupionego kursu przez okres 1 miesiąca (30 dni) lub w przypadku lekcji open – pojedynczo zakupionej lekcji.

 2. Ceny pakietów oraz lekcji open – prezentowane są Kupującemu przy każdym z kursów oraz w trakcie składania zamówienia.

 3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu i zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedawcy. Informacja o aktywnym dostępie do pakietu będzie przekazana Kupującemu telefonicznie (wiadomość SMS) oraz na adres e-mail na który zostało założone konto . Od tego dnia będzie liczony okres dostępu tj. 30 dni.

 4. Po upływie 30 dni, Kupujący utraci możliwość dostępu do zakupionego kursu. Dalsze korzystanie z zawartości Platformy wymagać będzie zakupu kolejnego pakietu na okres 30 dni lub pojedynczej lekcji.

§ 5

Zakup dostępu do zawartości Pakietów/Lekcji open

 1. Zakup dostępu do zawartości Platformy odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.

 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, aby zakończyć proces zakupu konieczne będzie dokonanie przelewu na numer konta Sprzedawcy, które to dane wraz z numerem zamówienia Kupującego, będą widoczne po przejściu do etapu finalizacji zamówienia.

 4. Po upływie 30 dni od daty otrzymania dostępu, Kupujący utraci możliwość korzystania z zakupionego kursu. Dalsze korzystanie z zawartości Platformy wymagać będzie zakupu kolejnego pakietu na okres 30 dni lub pojedynczej lekcji, jeśli są dostępne.

§ 6

Korzystanie z Pakietów/Lekcji Open

 1. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy o dostarczenie treści cyfrowych i po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy – treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone Kupującemu.

 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

 1. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

 1. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 1. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. III powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.

 2. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z umową oraz identyfikacji klienta powracającego.

 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę.

 4. Platforma wykorzystuje technologię plików cookies.

 5. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://justdancestudio.pl/polityka-prywatnosci/

§9

Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Platformy korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z Platformą i dostarczonymi Kupującemu treściami cyfrowymi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@justdancestudio.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Platformy, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Platformy bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Platformy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.

 4. Wszelkie spory związane z Platformą oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2020r.

 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Pobierz regulamin w wersji PDF

Oferta zajęć